Tạo user (người sử dụng) phần mềm, phân quyền, đổi mật khẩu phần mềm Dân Trí Soft online

Mục tiêu: làm thế nào để tạo tài khoản sử dụng cho nhân viên, xóa tài khoản ngưng tài khoản đổi mật khẩu tài khoản...
1. Tạo mới tài khoản người sử dụng (tài khoản cho nhân viên)
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Dân Trí Soft trên trình duyệt web: www.DanTriSoft.vn
Bước 2: Vào Hệ thống >>> Tài khoản người dùng.
Bước 3: Nhấn Thêm mới để Khai báo thông tin người sử dụng, khi chọn nhóm người dùng cần chọn nhóm có phân quyền phù hợp ví dụ nhóm order, nhóm thu ngân, nhóm kế toán, nhóm quản lý kho, nhóm quản lý và nhấn Lưu.
Vào menu Hệ thống >>> click Tài khoản người dùng
Nhấn Thêm mới để khai báo Tài khoản người dùng
Dân Trí Soft phân quyền theo Nhóm người dùng & mặc định phần mềm đã phân các nhóm người dùng như bên dưới
- Quản lý chung: Sử dụng tất cả các tính năng của cửa hàng trừ chức năng "Hệ Thống", thường quyền này được gán cho cửa hàng trưởng, được quyền sử dụng xem báo cáo online bằng app trên điện thoại, được quyền order bằng điện thoại như một nhân viên order.
- Thu ngân được phép:
+ Lưu hóa đơn.
+ In chế biến.
+ In hóa đơn.
+ Chuyển bàn.
+ Gộp bàn.
+ Xem và tìm kiếm hóa đơn.
+ Quyền order bằng điện thoại như một nhân viên order
- Kế toán: Được phép Xem và tìm kiếm hóa đơn và các báo cáo trong chức năng Doanh thu.
- Quản lý kho: Quản lý nhà cung cấp, Danh sách kho, Xuất nhập tồn kho, Định lượng hàng hóa, Giá vốn, Báo cáo Xuất Nhập Tồn.
- Nhân viên Order: có chức năng order món, thường được cấp cho nhân viên phục vụ chuyên order.
Lưu ý: Quyền quản trị hệ thống (thông thường là người chủ sử dụng, Dân Trí Soft sẽ bàn giao tài khoản có quyền cao nhất này, hoặc nếu tự đăng ký dùng thử thì tài khoản đăng ký chính là có quyền quản trị hệ thống) có thể tạo thêm nhiều nhóm người sử dụng và phân quyền cho từng nhóm theo ý riêng.
2. Xóa, ngưng sử dụng tài khoản người dùng
Khi nhân viên nghỉ việc thì người có quyền hệ thống có quyền xóa/ngưng sử dụng tài khoản nhân viên đó hoặc thay đổi mật khẩu (reset) tài khoản, cách thực hiện như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Dân Trí Soft trên trình duyệt web www.DanTriSoft.vn và đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị hệ thống.
Bước 2: Vào Hệ thống >>> Tài khoản người dùng
Bước 3:
- Nếu User đã sử dụng và phát sinh nghiệp vụ trước đây: Nhấn Edit => Click bỏ sử dụng => Lưu
- Nếu User chưa phát sinh bất kỳ nghiệp vụ nào: Click ô đầu User => nhấn Xóa và xác nhận.